prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Издавање уверења

Уверење да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага

Први основни суд у Београду издаје уверења да против лица није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага.

Уверења се издају на основу података који се воде у службеној евиденцији основних и виших судова (изузев Посебног одељења за борбу против организованог криминала и Одељења за ратне злочине) да није покренут кривични поступак, као и да на основу података који се воде у службеној евиденцији Вишег јавног тужилаштва у Београду, Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, Вишег јавног тужилаштва у Нишу, Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, Првог основног јавног тужилаштва у Београду, Другог основног јавног тужилаштва у Београду, Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, Основног јавног тужилаштва у Нишу, Основног јавног тужилаштва у Сремској Митровици и Основног јавног тужилаштва у Обреновцу није покренута истрага за кривична дела из надлежности ових судова и тужилаштва.

Ова уверења се издају сваког радног дана у периоду од 8:00-14:30 часова у згради Булевар Зорана Ђинђића 104 - просторија 32.

Уверења се издају у року од три радна дана од дана предаје ако се наручују on-line или одмах уколико се преда захтев на шалтеру у Булевару Зорана Ђинђића 104.

Потребна документација за:

Издавање уверења да се не води поступак против физичких лица

Када захтев за издавање уверења да против правног лица није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага подноси односно преузима треће лице, потребно је доставити:

• оверено пуномоћје којим се треће лице овлашћује да преузме за неког уверење да није покренут поступак, односно да се не води истрага

• личну карту/пасош или оверену фотокопију личне карте односно пасоша особе за коју се уверење издаје

• доказ о плаћеној судској такси у износу од 190,00 динара

Издавање уверења да се не води поступак против правних лица

За подношење захтева за издавање уверења да против правног лица није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага, као и за издавање уверења да правно лице није осуђивано потребно је доставити:

• захтев за издавање уверења поднет на документу са меморандумом правног лица који мора да садржи: назив фирме, седиште фирме, матични број, ПИБ и сврху издавања уверења

• оригинал извода из АПР-а на увид, односно копија извода са АПР-а која се предаје суду

• фотокопија О.П. обрасца и оригинал О.П. обрасца на увид

• овлашћење/пуномоћје којим се овлашћује лице да преузме уверење

• печат правног лица за заступника

• доказ о плаћеној судској такси у износу од 190,00 динара

Уверење о нелишавању родитељског права

Уверење о нелишавању пословне способности

Уверење о бракоразводном поступку

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл. гласник РС", бр. 101/2013), Први основни суд у Београду надлежан је за територије градских општина Врачар, Звездара, Палилула, Савски венац и Стари град.

Молбе за издавање уверења које се предају непосредено у згради суда у Булевару Николе Тесле 42а могу се подићи одмах, а уколико се предају путем поште или електронским путем у року од два радна дана од 8:00-15:00 часова.

Уверења наручена on-line до 14 часова биће припремљена за преузимање у року од два радна дана у Првом основном суду на следећим локацијама:

Булевар Зорана Ђинђића 104, Нови Београд

Булевар Николе Тесле 42а, Нови Београд

Такса за уверења износи 190,00 динара.