prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

On-line наручивање уверења

1. Уверење да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага

Први основни суд у Београду издаје уверења да против лица није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага.

Уверења се издају према службеним евиденцијама Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду, Трећег основног суда у Београду и Вишег суда у Београду (изузев Посебног одељења за борбу против организованог криминала и Одељења за ратне злочине), Првог основног јавног тужилаштва у Београду, Другог основног јавног тужилаштва у Београду, Трећег основног јавног тужилаштва у Београду и Вишег јавног тужилаштва у Београду.

Ова уверења се издају сваког радног дана у периоду од 8:00-14:30 часова у згради Булевар Зорана Ђинђића 104 - просторија бр. 32.

Уверења се издају у року од три радна дана од дана предаје ако се наручују on-line или одмах уколико се преда захтев на шалтеру у Булевару Зорана Ђинђића 104.

Такса за уверења износи 190,00 динара.

НАПОМЕНА:

Уверења да се против лица не води кривични поступак или да није покренута истрага или претходни поступак, суд издаје на захтев странке, трећих лица која имају оправдан интерес (пуномоћник уз одговарајуће пуномоћје и сл.) и када је то прописима одређено уз важећа лична документа (лична карта, пасош, возачка дозвола или дргуа јавна исправа са фотографијом на основу које се може извршити идентификација лица) или оверене фотокопије истих.

Физичка лица која у име законског заступника правног лица подносе захтев за издавање уверења да се против законског заступника правног лица или самог правног лица не води кривични поступак или да није покренута истрага или претходни поступак (сходно члану 45 и 46 Закона о јавним набавкама), морају поднети одговарајуће пуномоћје, као и одговарајући одштампан извод са интернет сајта Агенције за привредне регистре оверен печатом тог правног лица.

2. Уверење о нелишавању родитељског права

3. Уверење о нелишавању пословне способности

4. Уверење о бракоразводном поступку

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (Сл. гласник РС, бр. 101/2013), Први основни суд у Београду надлежан је за територије градских општина Врачар, Звездара, Палилула, Савски венац и Стари град.

Молбе за издавање уверења које се предају непосредено у згради суда у Булевару Николе Тесле 42а могу се подићи одмах, а уколико се предају путем поште или електронским путем у року од два радна дана од 8:00-15:00 часова.

Уверења наручена on-line до 14 часова биће припремљена за преузимање у року од два радна дана у Првом основном суду на следећим локацијама:

- Булевар Зорана Ђинђића 104, Нови Београд

- Булевар Николе Тесле 42а, Нови Београд

Такса за уверења износи 190,00 динара.