prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Преузимање образаца

Предлог за покретање оставинског поступка
Предлог за доношење допунског оставинског решења
Предлог за покретање ванпарничног поступка
Предлог за извршење
Захтев за опозив судског завештања
Молба за издавање уверења да је покренут бракоразводни спор
Молба за издавање уверења о нелишавању родитељског права
Молба за издавање преписа - фотокопије из предмета
Подношење притужби, представки, ургенција
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја
Захтев за разгледање списа
Жалба поверенику за информације од јавног значаја
Жалба поверенику за информације од јавног значаја - ћутање управе