prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

 • prvi osnovni sud u beogradu
 • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Судска управа

Пословима судске управе руководи вршилац функције председникa суда, судија Првог основног суда у Београду Снежана Стевовић.

Заменик председника суда, Виолета Савељић Долашевић, Заменик председника суда, Оливера Ђурић,

Секретар суда, Бојана Бјелица Јурлека.

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти, а којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда. Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:

 • уређивање унутрашњег пословања у суду;
 • доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду;
 • разматрање притужби и представки;
 • финансијско и материјално пословање суда;
 • oвера исправа намењених употреби у иностранству;
 • стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;
 • послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља;
 • послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељују суду на коришћење;
 • послови у вези са наплатом судских такси;
 • други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда;
 • вођење статистике и израда извештаја;
 • позивање и распоређивање судија поротника;
 • послови везани за сталне судске вештаке и тумаче;