prvi sud

Република Србија

Први основни суд у Београду

  • prvi osnovni sud u beogradu
  • prvi osnovni sud
ENG
LAT
ЋИР

Заменици председника суда

За заменике председника суда одређују се судије:

Виолета Савељић Долашевић

Оливера Ђурић

Заменицима вршиоца функције председника суда, поред општих послова поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то:

Виолети Савељић Долашевић првом заменику, за обављање поверених послова судске управе у судској згради у Булевару Николе Тесле број 42а, за доношење и потписивање аката судске управе који нису у искључивој непреносивој надлежности вршиоца функције председника суда, за издавање и потписивање налога за плаћање на рачунима за редовно пословање суда, за поступање по притужбама, захтевима за изузеће и искључење у парничној материји, извршној материји, материјама породичних спорова, радних спорова и ванпарнично-оставинској материји, пријем странака, за праћење и спровођење програма решавања старих предмета у наведеним материјама, поступање по одлукама донетим по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року у наведеним материјама, контролу рада службе рачуноводства, вођење статистике и израду извештаја суда у повереним материјама, као и обављање поверених послова судске управе у доношењу општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у Првом основном суду у Београду, а који нису у искључивој и непреносивој надлежности вршиоца функције председника суда, као и да у случају спречености и одсутности вршиоца функције председника суда може обављати послове у свим судским одељењима, организационим јединицама и свим зградама суда.

Оливери Ђурић – доношење и потписивање аката судске управе који нису у искључивој непреносивој надлежности вршиоца функције председника суда, за поступање по притужбама и захтевима за изузеће судија у кривичним предметима, као и о изузећу и искључењу у предметима извршења на основу веродостојне исправе, поступање по одлукама донетим по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року у кривичној материји, пријем странака, вођење статистике и израду извештаја суда у повереним материјама, у судској згради у Булевару Зорана Ђинђића бр. 104, да поред вршиоца функције председника суда, судије Снежане Стевовић, води поступак и одлучује о приговорима ради убрзања поступка у кривичној материји у складу за Законом о заштити права на суђење у разумном року, праћење спровођења програма решавања старих предмета у кривичном одељењу и одељењу за претходни поступак.